back

17吋觸控螢幕

 • 17吋 <英吋>
 • 4:3 <方形>
 • 0.264(H) x 0.264(V)
 • 337.9(H) x 270.3(V)
 • 170(H) / 170(V)
 • 350
 • 1000:1
 • 16.7 M colors
 • 1280 x 1024
 • 5 ms
 • 100V~240V 50~60Hz Input, DC 12V-4.16A Output.
 • 15 pin D-SUB (optional DVI、HDMI)
 • VESA 75mm x 75mm 、 100mm x 100mm
 • 黑色
 • 37.3cm / 30.9cm / 5.1cm
 • 5.3 kg
 • 五線電阻式
 • ≦ 35,000,000 單點敲擊
 • ≦ 50g
 • ≧ 3H
 • ≦ 1.5%
 • USB or RS-232
 • 支援全系列WIN 32位元系統,
 • 支援WIN7, VISTA, 支援MAC, 支援Linux
 • 支援WIN XP 64位元, 支援MS-DOS

商品規格下載 PDF下載